Broekhuizenvorst

Haus Ooijen

Omschrijving: (RCE) Grotendeels omgracht complex. Bakstenen woonhuis uit de 17de eeuw en verder bestaande uit drie in dubbele haakvorm aaneengesloten vleugels onder zadel- en schilddaken; de westvleugel met een topgevel aan de noordzijde; hardstenen 18de-eeuwse ingangsomlijsting aan deze zijde. Op twee makelaars van de schilddaken staan windvanen met het wapen Louwerman (laatste kwart 17de eeuw).

aus http://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_Ooijen

Kasteel Ooijen

Het enige gebouw in de voormalige gemeente Broekhuizen dat nog aan de tijd der heerlijkheden herinnert is Kasteel Ooijen. Het huis stamt uit de Middeleeuwen, maar het valt te betwijfelen of er veel van het oorspronkelijke gebouw bewaard gebleven is. In het midden van de 17e eeuw werd een groot gedeelte van de gebouwen gesloopt, slechts een gedeelte werd herbouwd. Het gebouw is thans aanzienlijk kleiner dan voor de verbouwing in de 17e eeuw. Het huis met aansluitende gebouwen is nog voor ongeveer de helft omgracht. Onder zadel- en schilddaken bevindt zich het twee verdiepingen tellende woonhuis, dat in baksteen is opgetrokken. Te oordelen naar het zware metselwerk is de zuidvleugel het oudste deel.

Op de makelaars van de schilddaken zijn koperen windvanen uitbeeldend het alliantiewapen met een boerenzwaluw en een ongekroonde leeuw, van de familie Louwermans en Van Odenhoven. Ook in de 18e en 19e eeuw werd er veel aan het kasteel veranderd. Vele geslachten, in het genot van veel of weinig heerlijke rechten, hebben Kasteel Ooijen bewoond. Reeds in de 14e eeuw is een familietak van de Van Broeckhuysens heer van de halve heerlijkheid Ooijen. Het andere deel staat onder gezag van Cuyck. Als heren treffen wij aan in 1326 Godart Ruffaert en in 1439 Thierry en Fye van Wildenrade. In 1453 wordt Seger van Broeckhuysen heer van de hele heerlijkheid. De heerschappij van de Van Broeckhuysens wordt rond 1550 enige tijd door de Boegels onderbroken en komt daarna weer gedurende een eeuw onder de Van Broeckhuysens.

Door huwelijk komt de heerlijkheid in 1632 in de familie Louwermans, vervolgens enige jaren aan de familie Ingen Haeff, om in 1649 weer aan de Louwermans te komen. Na enige jaren onder de familie de Vits gestaan te hebben, wordt in 1719 de heerlijkheid verkocht aan Hendrik Ignatius Schenck van Nydeggen. De pas in 1673 gestichte heerlijkheid Broekhuizenvorst wordt door deze Hendrik in het jaar 1727 gekocht van de heren van Swolgen, de Flemings. Door deze koop komt er een einde aan de band die lange jaren tussen Swolgen en Broekhuizenvorst heeft bestaan. Tot 1763 blijft de familie Schenck van Nijdeggen in het bezit van Ooijen. Door huwelijk gaat het bezit over in de handen van Vrijheer Blanckart. Bij zijn dood gaan de bezittingen naar een nicht, Cunera F.C. Lambotte, die gehuwd is met J.A.A. Haffmans.

De familie Haffmans blijft, eerst in de rechte lijn en daarna de zijlijn, in het bezit van Kasteel Ooijen tot 1941. Van 1941 tot 1951 is de familie van Liebergen eigenaresse. In 1951 worden gebouwen en landerijen verkocht aan de familie Hermans uit Broekhuizenvorst. De heer Hermans die een landbouwbedrijf uitoefent legt een camping aan. De heer Nijhuis koopt in 1975 de gebouwen en een aantal hectaren land waarop de camping is gevestigd. Het kasteel staat sinds 1968 op de monumentenlijst, nadat het reeds lange tijd op de voorlopige monumentenlijst was geplaatst. Aanvankelijk was het kasteel de campingbeheerder gehuisvest en wel tot 1980. Nadien hebben door het dak binnendringende hemelwater en andere weersinvloeden zoals het hoge maaswater zeer desastreuze gevolgen voor het gehele gebouw gehad.

In 1989 is de stichting Kasteel Ooijen opgericht. De doelstelling van de stichting is het behoud van het cultureel erfgoed in de dorpen Broekhuizen en Broekhuizenvorst in gemeente Horst aan de Maas in Limburg. De restauratie van Kasteel Ooijen heeft hierbij de hoogste prioriteit. Na jarenlange inspanningen van de stichting is in juni 2002 het startsignaal gegeven voor de restauratie van dit rijksmonument en kan Kasteel Ooijen worden hersteld. In Kasteel Ooijen zijn nu 10 vakantieappartementen gerealiseerd.

Schloss Ooijen

Das einzigste Gebäude der vormalige Gemeinde Broekhuizen, was noch an die Zeit der Herrlichkeiten erinnert, ist Schloss Ooijen. Das Haus stammt aus dem Mittelalter, doch gibt es Zweifel, ob noch viel von dem ursrünglichen Gebäuden zu sehen ist. In der Mitte des 17 Jhd. wurden große Teile der Gebäude abgerissen, nur ein Teil wurde erbaut. Es ist in Summe kleiner als die Bauten der 17 Jhd.s. Das Gebäude und die anschließenden Wohnungen sind noch zur Hälfte mit Gräben umzogen. Unter Sattel und Schilddach befinden sich in 2 Stockwerken Wohnungen die in Backstein gemauert sind. Dem Mauerwerk nach zu urteilen ist der Südflügel der älteste Teil.

Auf den Toppunkten der Schilddächer sind kupferne Windfahnen aufgestellt, die das Wappen mit Schwalbe und ungekrönten Löwen zeigen, es gehört den Familien Louwermanns und van Odenhoven. Auch im 18. Und 19.Jdh wurde viel am Schloss verändert. Viele Geschlechter, die in den Genuß von mehr oder weniger Herrlichkeiten waren, haben Ooijen bewohnt. Schon im 14. Jhd. War ein Familienzweig der van Broeckhuysens Herr der halben Herrlichkeit Oojien. Die andere Hälfte stand unter der Herrschaft von Cuyck. Als Herrn treffen wir da 1326 Godart Ruffaert und 1439 Thierry en Fye van Wildenrade. 1453 wird Seger van Broeckhuysen Herr der ganzen Herrlichkeit. Die Herrschaft der van Broeckhuysens wird rund um 1550 durch die de Boegels unterbrochen, läuft danach aber noch ein Jhd. weiter.

Durch Heirat kam die Herrlichkeit 1632 an die Familie Louwermanns, anach an die Familie Ingen Haeff, um 1649 wieder an die Louwermanns zu kommen. Nach einigen Jahren unter der Familie Vits wurde die Herrlichkeit 1719 an Hendrik Ignatius Schenck van Nydeggen verkauft. Die im Jahre 1673 gegründete Herrlichkeit Broekhuizenvorst wurde von ihm im Jahres 1727 von den Herrn von Swolgen, de Flemings, gekauft. Duch diesen Kauf wurde die lange Verbindung zwischen Swolgen und Broekhuizenvorst beendet. Bis 1763 blieb die Familie Schenck van Nijdeggen in Besitz von Ooijen. Durch Heirat ging der Besitz über in die Hände des Freiherrn Blanckart. Nach seinem Tod an seine Nichte Cunera F.C. Lambotte, die mit J.A.A. Haffmans verheiratet war.

Die Familie Haffmann blieb bis 1941 in der geraden Linie und danach in einer Seitenlinie Besitzer von Schloss Ooijen. Von 1941 bis 1951 war die Familie van Liebergen Eigentümer. 1951 wurde Gbeäude und Ländereien an die Familie Hermans aus Broekhuizenvorst verkauft. Herr Hermans, der eine Landwirtschaft führte, legte einen Campingplatz an. Herr Nijhuis kaufte 1975 die Gebäude und einige Hektar Land, worauf jetzt der Campingplatz ist. Seit 1968 steht das Schloss auf der Denkmalliste, nachdem es vorher auf einer vorläufigen Dolkumentenliste gestanden hatte. Anfänglich war die Campingaufsicht bis 1980 dort untergebracht. Danach hat eindringendes Regenwasser und andere Wezzereinflüsse, sowie hohes Maaswasser mit zerstörerischen Folgen Einfluss auf die Gebäude gehabt

1989 ist die Stiftung Schloss Ooijen eingerichtet worden. Zielsetzung war der Schutz des kulturellen Erbgutes in den Dörfern Broekhuizen und Broekhuizenvorst innerhalb der Gemeinde Horst aan de Maas voranzutreiben. Die Renovoerung von Schloss Ooijen hatte dabei höchste Priorität. Nach jahrelangen Bemühung erfolgte 2002 der Startschuss für die Restaurierung des Denkmals Schloss Ooijen.Seidem sind im Schloss 10 Ferienwohnungen eingerichtet